Lovelist
Twoja lovelist jest pusta: pomyśl życzenie!
LOVELIST
TWÓJ KOSZYK
Twój koszyk jest pusty: rozpocznij zakupy!
ZOBACZ KOSZYK

LOVEThESIGN Ogólne Warunki Sprzedaży

Wprowadzenie
Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) stanowią ogólne warunki, które regulują umowy kupna – sprzedaży online ( „Umowa”) produktów ( „Produkt” lub „Produkty”) oferowanych przez LOVEThESIGN S.r.l . z siedzibą w Mediolanie. Klientem („Klient” lub „Klienci”) w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży („OWS”) jest podmiot dokonujący zakupu Produktów od LOVEThESIGN S.r.l. („LTS”) poprzez stronę internetową www.lovethesign.com („Strona”) z siedzibą w Mediolanie (adres: Monteviale (VI) 36050 Viale Zileri 4/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców REA w Mediolanie pod numerem 1987381, NIP 07873610963, kapitał zakładowy w pełni opłacony € 10.000,00) Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów zawieranych przez Klientów z LTS. OWS opublikowane są ponadto na stronie internetowej LTS www.lovethesign.com. Tym samym, OWS są udostępnione Klientowi przed zawarciem umowy, przy czym Klient może je skopiować, przechowywać i odtwarzać. Poniższe warunki sprzedaży stosowane będą wyłącznie wobec klientów, określonych odpowiednio jako „konsumenci” na podstawie art.3, ust.1 litera a) z włoskiego dekretu z mocą ustawy z 06 września 2005, nr. 206. - przez konsumenta rozumie się „osobę fizyczną, która zakupuje dobra i usługi dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością zawodową”. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są w języku polskim. Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży przed złożeniem zamówienia i deklaruje, że zakup dowolnego produktu nie ma bezpośredniego związku z jego działalnością zawodową, jest zakupem do użytku osobistego.

1 - Cel
Celem niniejszych ogólnych warunków jest określenie praw i obowiązków stron uczestniczących w sprzedaży na odległość towarów oferowanych w sklepie internetowym www.lovethesign.com.

2 - Terytorium objęte ofertą.
Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze krajów UE, w których działa LTS. Poniższe warunki sprzedaży mogą być użyte wobec każdego Klienta, którego adres dostawy spełnia powyższe wymagania.

3 - Dokumenty umowne
Niniejsza umowa składa się z nastepujących dokumentów:
• Ogólne Warunki Sprzedaży,
• Formularz zamówienia, który stanowi wiążącą akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
Fotografie ilustrujące produkty na tej stronie nie są objęte umową i przedstawione są jedynie w celu prezentacyjnym.

4 - Otrzymanie zlecenia
Każde zamówienie potwierdzone przez podwójne kliknięcie na „wyślij zamówienie”, stanowi nieodwołalne zobowiązanie Klienta, które może być kwestionowane tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie, w ustawie "Prawo odstąpienia od umowy " i " Wykonanie zlecenia ".

5 - Przyjęcie zamówienia
Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez LTS zamówienia złożonego przez Klienta. Informacje kształtujące umowę będą potwierdzane drogą mailową (w tym zamówione produkty, ceny, terminy dostaw, koszty wysyłki). LTS zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z powodów odnoszących się do niedostępności produktu będącego przedmiotem umowy lub za sprawą jakiegokolwiek problemu związanego z dostawą produktów lub z innych powodów w zakresie otrzymanego zlecenia. Dostawa produktu jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

6 - Dostępność produktów
Oferty znajdujące się na Stronie uważa się za ważne dopóki wymienione Produkty znajdują się on line i do chwili wyczerpania zapasów. LTS zastrzega sobie prawo do mailowego poinformowania Klienta, w terminie do 20 dni od daty zakupu, o ewentualnej niedostępności jednego lub większej ilości zakupionych Produktów. W przypadku zakupu Produktu, który okaże się niedostępny, LTS zobowiązany jest niezwłocznie (za pośrednictwem karty płatniczej, systemu Pay Pal, lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy, który sam Klient wskazuje w momencie zakupu) dokonać zwrotu płatności, w tym kosztów przesyłki poniesionych przez Klienta podczas zakupu Produktu. Niedostępność jednego lub większej ilości zamówionych produktów nie daje Klientowi prawa do anulowania całego zamówienia.

7 - Ceny i faktura
Ceny na stronie internetowej LTS podane są w PLN, w tym VAT zgodnie z obowiązującym prawem.
Gwarantowana cena dla nabywcy, to ta która opublikowana jest na Stronie w momencie wysłania.
Ceny produktów są ostateczne. Nie zawierają one kosztów dostawy, które przedstawione są w każdym formularzu zamówienia w momencie jego potwierdzenia. Cena wstępna, w którą wliczony jest rabat, to cena przedstawiona na oficjalnej liście cen dostarczonej przez brand.

8 - Płatność
Klient , który chce zakupić Produkty musi złożyć zamówienie bezpośrednio na Stronie LTS, w dziale specjalnie do tego przeznaczonym, gdzie zgodnie z powyżej opisanymi procedurami będzie mógł wysłać zamówienie i dokonać płatności.
Płatność jest należna od chwili zamówienia. Klient zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionej ceny Produktu zamówionego na Stronie (cena produktu i wysyłki) przy użyciu dostepnych form płatności.
Klient gwarantuje LTS, że posiada wymagane uprawnienia do korzystania z instrumentu płatniczego wskazanego przy zamówieniu.
W przypadku braku otrzymania należności, LTS zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. W przypadku płatności za pośrednictwem karty kredytowej, LTS zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia w przeciągu 24 godzin, kopii dokumentu tożsamości potwierdzającego rzeczywiste prawo własności użytej karty kredytowej, przy założeniu, że w przypadku braku wymaganej transmisji LTS może odmówić płatności i anulować zamówienie.
Dane odnoszące się do płatności będą przetwarzane przez bezpieczne połączenie server-to-server, za pomocą Protokołu SSL (Secure Sockets Layer).

9 - Przeniesienie ryzyka
Przeniesienie ryzyka na Klienta następuje w momencie dostawy Produktów do przewoźnika przez LTS. W okresie odstąpienia - o którym mowa w ust. 13 - Klient jest odpowiedzialny za nieodpłatne przechowanie Produktu, którego właścicielem - w myśl ust. 1 powyżej - jest LTS.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia produktu, w momencie w którym jest on pod opieką Klienta, ten ostatni poniesie wszelkie konsekwencje.

10 - Realizacja zamówienia
Mają Państwo możliwość sprawdzenia szacowanego czasu dostawy na stronie każdego produktu znajdującego się w naszym sklepie internetowym. Znajduje się on po prawej stronie, tuż pod przyciskiem "Dodaj do koszyka. Czas dostawy nie jest standardowy: może różnić się w zależności od dostępności i rodzaju produktu. Artykuły oznaczone napisem "Dostawa Ekspresowa" są gotowe w magazynie i dostarczone zostaną w ciągu 2/3 dni roboczych. Jeśli artykuł realizowany jest specjalnie na zamówienie, prawdopodobnym jest, że czas oczekiwania się przedłuży. Należy pamiętać, że czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi).

W przypadku wyczerpania towarów lub niedostępności zamówionego Produktu, LTS zobowiązuje się poinformować Klienta jak najszybciej i wyjaśnić wszelkie terminy nowej dostępności.
Zobacz ust. 6 dotyczącą dostępności Produktów.

11 - Dostawa
Produkty zamówione w sklepie internetowym www.lovethesign.com/pl wysyłane są wyłącznie na obszarze terytorium objętego ofertą. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do soboty.
Produkty dostarczane są na adres wskazany przez Klienta. Zapotrzebowanie na dostawę zamówienia (jeśli jest to możliwe) musi być wskazane przez Klienta przy ostatecznym potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli nie ustalono inaczej w momencie zakupu, LTS nie zapewnia usługi montażu sprzedawanych produktów.
LTS z dyspozycją zawartą w ust. 6, zobowiązuje się dostarczyć Produkty na adres podany przez Klienta w zamówieniu, za pośrednictwem przewoźnika odpowiedzialnego za ich transport. LTS nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostawie spowodowanej niedokładnością lub niekompletnością w kompilacji zamówienia ze strony Klienta. Jeśli towar jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem przewoźnika, wydanie towaru Klientowi następuje z chwilą przekazania go przewoźnikowi; z tą też chwilą na przewoźnika przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem, oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. LTS nie ponosi też odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, za którą odpowiedzialny jest wyżej wymieniony przewoźnik.
LTS dokonuje dostaw na całym terytorium Włoch oraz na terytorium państw UE, w których działa. Dostawa odbywa się za pośrednictwem kurierów wybranych przez LTS, nie są uznawane za ważne dostawy na adres skrzynek pocztowych.
Dokument dostawy wydany przez przewoźnika, opatrzony datą i podpisany przez Klienta w momencie dostawy Produktu, stanie się dowodem w zakresie transportu i wydania towaru.
Podczas dostawy Klient musi sprawdzić zawartość, zgodność i stan danego Produktu lub Produktów.
W przypadku opóźnień, awarii, ewentualnych usterek lub innych problemów, Klient ma prawo do niezwłocznego poinformowania przewoźnika, LTS nie posiada żadnej odpowiedzialności.
Podczas dostawy, LTS zaleca też Klientowi przeprowadzenie kontroli stanu dostarczonego Produktu lub Produktów przed podpisaniem dokumentu potwierdzającego odbiór.
W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości, Klient musi odmówić odebrania Produktów lub spisać szczegółowe zastrzeżenia opatrzone datą. Zastrzeżenia te należy potwierdzić wysyłając je do LTS listem poleconym z potwierdzeniem odbioru w terminie trzech (3) dni roboczych od chwili dostarczenia Produktów.

12 - Podatki międzynarodowe i należności celne
Zazwyczaj opłaty celne określane są w momencie, w którym dostawa dociera do miejsca przeznaczenia na arenie międzynarodowej. Opłata wszystkich podatków jest obowiązkiem osoby odbierającej paczkę. Nie możemy przewidzieć tych opłat i nie jesteśmy w stanie poinformować o kosztach z wyprzedzeniem, ponieważ polityka celna oraz cła przywozowe różnią się w zależności od kraju.

13 - Odbiór produktów w przypadku nieobecności Klienta
W przypadku nieobecności adresata podczas dostawy, przewoźnik pozostawia zawiadomienie na adres dostawy wskazany przez Klienta. W przypadku nieobecności adresata podczas drugiej próby dostawy, Produkty muszą być odebrane bezpośrednio pod adresem oraz w sposób określony przez przewoźnika.
W przypadku braku odbioru w terminie określonym przez przewoźnika, Produkty zostaną zwrócone do LTS, która zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów Produktów, przypominając przy tym, że koszty wysyłki będą ponoszone przez Klienta.

14 - Prawo odstąpienia od umowy
Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy lub też od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas, LOVEThESIGN S.r.l., strona internetowa www.lovethesign.com/pl z siedzibą w Mediolanie (adres: Monteviale (VI) 36050 Viale Zileri 4/16) ,o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klientalub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Bezpośrednie koszty odesłania Produktu/ów do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom niebędącym konsumentami.

15 - Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

16 - Gwarancja
Aby uniknąć wszelakiej niedogodności, Produkty testowane są w próbce przez LTS przed wysyłką. Niemniej jednak Klient posiada gwarancję producenta, której towarzyszy również specjalna dodatkowa gwarancja satysfakcji „Soddisfatto o rimborsato”( satysfakcja albo zwrot towaru) proponowana przez LTS, która ważna jest przez 30 dni od daty dostawy pod warunkiem, że Produkt używany jest w normalnych warunkach i zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentach dołączonych do Produktów i w instrukcjach obsługi.
Sprzedawane Produkty posiadają gwarancję prawną wobec ukrytych wad, przewidziana w art. 1641 i następnych, z Kodeksu Cywilnego.
Na koniec, niektóre Produkty korzystają z przedłużonej gwarancji. W tych przypadkach, rodzaj i czas trwania gwarancji określone są na karcie gwarancyjnej dostarczonej wraz z Produktem. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń, pęknięć lub awarii spowodowanych nieprzestrzeganiem środków ostrożności.
Aby Klient mógł uaktywnić gwarancję, musi wysłać do LTS Produkt wraz z oryginałem faktury, pokrywając wszystkie koszty.
Produkt ten będzie wymieniony na identyczny Produkt i wysłany do Klienta na koszt LTS z wyjątkiem jego niedostępności w magazynie lub zaprzestałej produkcji w zakresie Produktów proponowanych przez LTS. W tym ostatnim przypadku, LTS zwróci Klientowi koszt Produktu.

17 - Korzystanie ze Strony
Opisy Produktów i zdjęcia obecne na Stronie odpowiadają informacją udostępnionym przez dostawców LTS. Prezentacje video i fotografie Produktów wzbogacają informacje opisowe i umieszczone są na Stronie pod tytułem opisowym biorąc pod uwagę fakt, że jakość zdjęć, w tym dokładnego wyświetlania kolorów może ulegać zmianom w zależności od oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych przez Klienta w momencie podłączenia się do Strony internetowej. LTS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z korzystania z witryny przez Klienta, a także za problemy odnoszące się do stosowanych technologii, gdyż są one niezależne od ich woli.

18 - Prawa własności intelektualnej i przemysłowej
LTS informuje, że Strona jak również wszystkie znaki towarowe i loga wykorzystywane w związku ze sprzedażą oferowanych Produktów chronione są prawem własności przemysłowej oraz prawem majątkowym i zakazane jest jakiekolwiek powielanie, komunikacja, dystrybucja, publikacja, modyfikacja lub przekształcenie w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu one występują. LTS zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w celu ich ochrony. LTS nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do znaków towarowych i innych odróżniających ich oznaczeń umieszczanych na Produktach dystrybuowanych na Stronie internetowej, na której Klient nie nabywa żadnych praw w momencie zawarcia Umowy.

19 - Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Klientów naszego sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy w wyniku rejestracji przez użytkownika na platformie internetowej www.lovethesign.com , z wyjątkiem danych odnoszących się do procesu płatności, dla których należy odwołać się do banku, przez który następuje transakcja.
Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych. Każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez nasz sklep swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji.
Z informacjami odnoszącymi się do przetwarzania danych osobowych, w tym praw wynikających z art. 7 D. LGS. 196/03, należy zapoznać się wcześniej z informacjami wyszczególnionymi w momencie rejestracji na Stronie www.lovethesign.com .

20 - Firma elektroniczna
„Kliknięcie walidacji” stanowi podpis elektroniczny.
Ten podpis elektroniczny między stronami ma tą samą wartość, którą posiada podpis odręczny .

21 - Całość umowy
Te OWS stanowią całość zobowiązań stron. Żadne inne ogólne lub specjalne warunki komunikowane przez Klienta, mogą zostać wprowadzone lub usunięte z OWS.

22 - Nieważność
Jeżeli przynajmniej jedno postanowienie zawarte w dokumentach związanych z umową będzie nieważne lub zostanie uznane za takie w myśl przepisów ustawy, rozporządzenia lub ostatecznej decyzji właściwego sądu lub innego organu, pozostałe postanowienia będą obowiązywać w przewidzianym zakresie oraz zachowają swoją moc.

23 - Kontakt
W przypadku otrzymania jakichkolwiek informacji można skontaktować się z LTS pod następującymi adresami:
LOVEThESIGN S.r.l.
Viale Zileri 4/16
36050 Monteviale (VI)
email: info@lovethesign.com

24 - Prawo właściwe
Niniejsze warunki podlegają prawu włoskiemu. Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec modyfikacji, pod wpływem zmian w przepisach ustawowych i wykonawczych lub też z innych przyczyn.